What’s Linux Mint

Linux Mint
จุดประสงค์ของลินุกซ์มิ้นท์คือการผลิตระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย​​และสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งมีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย

จากการเริ่มต้นในปี 2006, ขณะนี้ Linux Mint เป็นระบบที่ 4 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายรองจากระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Apple Mac OS และ Ubuntu

เหตุผลสำหรับความสำเร็จของลินุกซ์มิ้นท์คือ

  • ลีนุกซ์มิ้นทำงานด้วยการสนับสนุนมัลติมีเดียเต็มรูปแบบและใช้งานง่าย
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเปิดเผยแหล่งที่มา
  • มีชุมชนที่ขับเคลื่อนในหลายประเทศ ผู้ใช้งานสามารถส่งความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาลีนกซ์มิ้นต์
  • พัฒนาจาก Debian และ Ubuntu ซึ่งมีซอฟแวร์กว่า 30,000 ชุด ให้เลือกใช้งาน
  • ปลอดภัยและเชื่อถือได้ มีระบบพัฒนาอยู่เสมอ และมีความทนทานของสถ​​าปัตยกรรมของลินุกซ์, ลินุกซ์มิ้นท์ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยน้อย (ไม่มีไวรัส สปายแวร์ ฯลฯ )

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.linuxmintclub.com/?q=node/3

ที่มา : http://www.linuxmint.com/about.php

Syndicate content